Závěry z valné hromady SPPPP konané ve dnech 16.- 17. 3. 2007 v Pardubicích

 

 

 

Valná hromada SPPPP bere na vědomí:

-         zprávu o činnosti SPPPP za období od poslední valné hromady

-         zprávu o revizi členů

 

Valná hromada  SPPPP schvaluje:

-         přijetí nových členů:  Andrey Čeplé, Aleny Sellnerové a Zdeňka Orlity

-         volbu výboru ve složení: Igor Krčmář, Dana Novotná, Miroslav Nový, David Otáhal, Petr Vácha

-         volbu  revizní a kontrolní komise ve složení: Ĺubica Mezerová, Martin Šerák, Julie Šulcová

-         změnu stanov SPPPP, a to článku 1. „Název, sídlo, působnost“. Stávající text:  Organizačním sídlem sdružení je Praha“ se mění na:“ Organizačním sídlem sdružení je Vídeňská 270/60,  Brno-střed, Štýřice, PSČ 639 00“.

a článku  4.“ Práva a povinnosti členů SPPPP“

Za text:

Mezi základní povinnosti člena SPPPP patří zejména:

zachovávat stanovy SPPPP,

aktivně se podílet na činnosti SPPPP,

důsledně hájit zájmy oboru památkové péče a dodržovat  jeho etiku,

platit schválené členské příspěvky

se vkládá: Kdo neplatí členské příspěvky po dobu 5 let, tomu jeho členství v SPPPP zaniká.

 

Valná hromada SPPPP ukládá výkonnému výboru uzavřít dohodu s NPÚ o spolupráci na vydávání časopisu Průzkumů památek, přípravě odborných metodických materiálů a právních norem a pořádání odborných seminářů.

 

Valná hromada PPPP se ohrazuje proti nepravdivým výrokům, které generální ředitel vyslovil na valné hromadě k situaci v NPÚ, ú.o.p. v Ostravě, neboť nekorektní a zkreslující informace v této citlivé otázce dále destabilizují situaci v NPÚ ú.o.p. v Ostravě. Zároveň valná hromada považuje za chybu, bude-li ing.arch. Naďa Goryczková jmenována ředitelkou NPÚ ú.o.p. v Ostravě, neboť to s velkou pravděpodobností povede k celkovému ochromení výkonu státní památkové péče v Moravskoslezském kraji (odchod kvalifikovaných pracovníků, komunikace s dalšími subjekty).

 

Valná hromada SPPPP vyzývá generálního ředitele NPÚ, aby dlouhodobě proklamovanou, leč obsahově zcela prázdnou, snahu po vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků památkové péče začal neprodleně naplňovat.

 

Valná hromada SPPPP konstatuje, že od poslední valné hromady SPPPP nedošlo v památkové péči k žádnému viditelnému pozitivnímu procesu vedoucímu k naplnění dlouhodobých cílů SPPPP, naposledy formulovaných na rozšířeném jednání výkonného výboru SPPPP 5.1.2006 v Pardubicích.

 

Valná hromada SPPPP se seznámila se stavebněhistorickým průzkumem zpracovaným ostravským pracovištěm NPÚ (Bílovec, kaple sv. Barbory), který považuje za naprosto nevyhovující, a pověřuje výkonný výbor, aby jej předložil komisi pro posuzování SHP.

 

Valná hromada SPPPP diskutovala o situaci v archeologické památkové péči na  Ostravsku a pověřuje výkonný výbor, aby si vyžádal názor všech zúčastněných (akademie věd ČR, archeologické pracoviště Slezské univerzity v Opavě, sdružení archeologů regionálních muzeí, NPÚ).

 

Valná hromada vyslovuje znepokojení nad jmenováním JUDr. Františka Mikeše náměstkem ministra kultury ČR, neboť ve svých předchozích funkcích mimo jiné aktivně vystupoval proti ochraně kulturního dědictví, kterou má nyní ze své pozice zajišťovat na celém území ČR, a pověřuje výkonný výbor, aby ministru kultury zaslal dopis v tomto smyslu.

 

 

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými (13 členů pro, 1 se zdržel hlasování)

Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeného dne 17.3. 2007.

Zapsala: D. Novotná