ZÁVĚRY VH SPPPP KONANÉ  V KRNOVĚ

VE DNECH 10. – 11. 3. 2006

 

 

Valná hromada SPPPP bere na vědomí:

-         informaci  o stavu přípravy www.stránek  SPPPP

-         informaci o revizi členské základny sdružení

-         informaci k analýze možností novely stávajícího zákona  o státní památkové péči

 

Valná hromada SPPPP projednala a schvaluje:

-         přijetí  4 nových členů SPPPP: pp Lucie Radové, Jany Feixové, Václava Hájka a Jaroslava Skopce

-         úpravu stanov SPPPP projednanou již VH v  Potštejně  (10. – 12. 11.2005). Úprava se vztahuje k článku 2. stanov – aktuální znění:

2. Cíle a poslání SPPPP

Hlavním posláním SPPPP je :

 - hájení kulturně historického dědictví Čech, Moravy a Slezska

 - ochrana přírody a krajiny

dalšími cíli jsou zejména:

 - sdružovat profesionální pracovníky památkové péče

 - sjednocovat a prosazovat zájmy oboru památkové péče

 - propagovat zájmy a problematiku památkové péče

 

-         připojení a souhlas s dopisem podepsaným 3 organizacemi: „ Žádost o intervenci v souvislosti s plánovou zástavbou Pankrácké pláně a hrozícím narušením panoramatu hlavního města Prahy“;

-         společný postup se starostou „Sdružení pro stavebně historický průzkum“ při organizaci společné schůzky se zástupci MK ČR, kde by byl deklarován společný zájem a cíle obou sdružení v ochraně památek;

-         považuje novelu zákona o státní památkové péči předloženou vládě zastupitelstvem kraje (Tisk 1259/0) za zcela nepřijatelnou;

-         VH učinilo kroky a návrhy ke zlepšení situace zaměstnanců ÚOP v Ústí nad Labem. Odpověď bývalého ředitele  p.Heniga SPPPP považuje VH za  neadekvátní. VH dále konstatuje, že ani po změně ředitele ÚOP se situace nezměnila , krize v organizaci se prohlubuje a na pracovišti jsou ohroženi kvalitní odborníci.

VH seznámila s aktuální situací generálního ředitele NPÚ.

-          Generální ředitel NPÚ nabídl SPPPP spolupráci při přípravě koncepčních materiálů NPÚ, které budou SPPPP poskytnuty.

o       VH schvaluje spolupráci pouze v intencích cílů SPPPP včetně konceptu novely zákona o státní památkové péči, která transformuje  NPÚ na památkový úřad.

-         SPPPP je dlouhodobě přesvědčeno, že úroveň ochrany kulturního dědictví není dostatečná a že cílem reformy památkové péče musí být  posílení ochrany památek a nikoli hledání cest na její oslabování. (příprava metodik)

-         VH konstatuje, že MK ČR až dosud nereagovalo na prohlášení  předložené SPPPP dne 5.1.2006, kde byly formulovány priority sdružení.

-         VH SPPPP požaduje, aby MK ČR bez dalšího odkladu zahájilo diskusi a pracovní jednání, které byly MK ČR veřejně proklamovány

 

 

 

 

 

VH SPPPP ukládá VV:

-         iniciovat a zajistit spolu se zástupci Sdružení pro SHP  schůzku se zástupci MK ČR;

-         převzít návrhy koncepčních materiálů NPÚ k projednání a podnětům ze strany SPPPP;

-         navrhnout generálnímu řediteli NPÚ způsob kooperace při přípravě a konzultacích výše uvedených materiálů.

 

VH děkuje za uspořádání VH NPÚ – ÚOP v Ostravě  a zástupci MěÚ v Krnově.

 

VH považuje za nutné zachování vzorkovny – dezinatury v bývalém podniku CARNOLA

( na Říčním okruhu 12) ve stávajícím objektu včetně původního zařízení na místě.

 

 

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými (33 účastníků souhlasilo)

Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeném dne 11.3. 2006.

Zapsala: J.Šulcová