ZÁVĚRY VH SPPPP KONANÉ

VE DNECH 10. – 12.11.2005 V POTŠTEJNĚ

 

Valná hromada SPPPP

-         schvaluje přijetí nových členů SPPP Markéty Tošovské a Lucie Čiháčkové

-         bere na vědomí informace k novému správnímu řádu, platnému od 1.1.2006

-         VH je znepokojena současnými snahami krajských samospráv o odstátnění kulturního dědictví ČR a je přesvědčena o nutnosti řešit tento problém zřízením samostatné státní organizace pověřené správou státního kulturního dědictví

-         VH ukládá výkonnému výboru zajistit přípravu veškerých podkladů pro změnu stanov SPPPP

-         VH konstatuje, že vedení NPÚ opomíjí krizi v oboru a navzdory jejímu prohlubování se zbavuje kvalitních odborníků

-         VH ukládá výkonnému výboru formulovat dopis s konkrétním upozorněním a výzvou k řešení výše uvedené personální situace v oboru památkové péče a zaslat ho generálnímu řediteli NPÚ a MK ČR

-         VH dále ukládá výkonnému výboru formulovat dopis s výzvou revidovat rozhodnutí NPÚ k postupu u pracovního poměru D. Otáhala

-         VH dále ukládá výkonnému výboru vznést písemný dotaz vyjasnění dopadů reidentifikace památkového fondu a možnostem jejího uplatnění v legislativním rámci a požádat o písemný právní výklad MK ČR k procesu prohlašování věcí za kulturní památky

-         VH ukládá výkonnému výboru zintenzivnit snahy o lepší veřejnou prezentaci a zvýšení občanského zájmu o památkovou péči

-         VH se shodla na termínu konání další VH v Krnově – jaro 2006

 

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými ( 22 účastníků souhlasilo, dva se zdrželi hlasování )

Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeném dne 12.11.2005.

Zapsala: J.Šulcová