Závěry

valné hromady SPPPP, konané ve Šťáhlavech u Plzně

ve dnech 11.- 13.11.2004

 

Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků

 

-         děkuje za dlouholetou aktivní a kvalitní činnost  členům dosavadního výkonného výboru SPPPP

-         schvaluje přijetí nových řádných členů –ing. arch Doroty Havlíkové, Šárky Janotové, ing. Celestiny Novotné a Nataši Talůžkové

-         schvaluje zprávu o hospodaření SPPPP vypracovanou VV  k 10.11.2004

-         schvaluje volbu nových členů VV SPPPP ve složení: Dana Novotná, David Otáhal, Igor Krčmář, Julie Šulcová, Petr Vácha, Pavel Hájek, Ľubica Mezerová

-         bere na vědomí informace k návrhu zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonů

-         ukládá výkonnému výboru připravit návrh principů-tezí k obsahu další činnosti SPPPP a rozeslat je členům SPPPP alespoň dva (2) měsíce před konáním další valné hromady k širší diskusi

-         ukládá výkonnému výboru připravovat v rámci valných hromad SPPPP prezentace problémových akcí zásadního dopadu pro obor památkové péče s přizváním všech zúčastněných stran  na základě podnětů členů SPPPP

-         ukládá výkonnému výboru zintenzivnit cesty k navazování kontaktů s organizacemi obdobného zaměření a pro řešení diskutované problematiky SHP navázat spolupráci se Sdružením pro SHP ve smyslu koordinace řešení společných problémů v oboru péče o architektonické dědictví

-         ukládá výkonnému výboru iniciovat schůzku s Ing. arch. Kaiglem, k projednání možností dalších kontaktů a předávání vzájemných informací

-         pověřuje výkonný výbor, aby písemně informoval generálního ředitele, hlavního konzervátora i zřizovatele – MK ČR o postupech objevujících se při distribuci vyjádření odborné organizace, kdy dochází ve vyjádřeních k záměnám jejich obsahu, což umožňuje likvidaci památkových hodnot. Dále ukládá VV, aby výše jmenované požádal o přijetí opatření, která by podobným případům zamezila.

-         ukládá  výkonnému výboru  zpracování závěrů valné hromady z listopadu 2004 formou otevřeného dopisu a jejich publikaci v rámci Zpráv  památkové péče

-         děkuje PhDr. Aleně Černé a pracovníkům územního odborného pracoviště v Plzni za uspořádání valné hromady v přírodním prostředí u obce Šťáhlavy včetně zajímavých exkurzí.

-         ukládá výkonnému výboru zajistit konání jarní valné hromady v roce 2005 (místo konání pravděpodobně  - jižní Morava)

 

Závěry byly přijaty většinou hlasů (34), 2 účastníci se zdrželi hlasování..

 

Zapsala: Julie Šulcová