Závěry

valné hromady SPPPP, konané v Kutné Hoře

ve dnech 27.-29.5.2004

 

Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků

 

-         schvaluje přijetí nových členů Mgr. Dany Komárkové, Hany Kuncové, Mgr. Zuzany Pospíchalové, Mgr, Zity Ševčíkové, Mgr. Lubomíra Zemana, Ivy Drykové, Mgr. Máriuse Matáka.

-         bere na vědomí informace o novele správního řádu a návrhu stavebního zákona ve vnějším připomínkovém řízení, dále o novele zákona o rozpočtovém určení daní a důsledcích nového zákona o pohřebnictví.

-         konstatuje, že Sdružení není schopno aktivně zasahovat do legislativního procesu, a proto ukládá výkonnému výboru dále sledovat, případně připomínkovat, změny právních předpisů, zejména stavebního zákona.

-         ukládá výkonnému výboru co nejdříve se sejít s Ing. arch. Kaiglem, zejména aby byly známy úmysly MK v souvislosti s návrhem nového stavebního zákona.

-         konstatuje, že návrh stavebního zákona ohrožuje podstatným omezením výkonu systému státní památkové péče, a proto vyzývá Ministerstvo kultury ČR, aby v rámci svých kompetencí učinilo vše pro zabránění přijetí tohoto návrhu.

-         vyzývá styčné důstojníky, aby zajistili vyplnění a urychlené odeslání statistických údajů vyplněných do tabulek /viz závěry VH v Opočně, uveřejněna v bulletinu 6/2003), a to nejpozději do 30.6.2004, aby bylo možné ovlivnit rozhodování ve strategii snižování pracovníků podle vládního usnesení č. 624/2003.

-         vyzývá generálního ředitele Národního památkového ústavu, aby v připravované strategii snižování pracovníků zajistil plnou funkčnost a vyváženost profesí v jednotlivých ú.o.p.

-         bere na vědomí, že dlouholetí členové výkonného výboru (deset a více let) už nepřijímají kandidaturu pro další volební období a ukládá styčným důstojníkům, aby příští valné hromadě navrhli vhodné kandidáty z jednotlivých ú.o.p.

-         schvaluje jmenování zástupce delegovaného člena Mgr. Marty Procházkové do výboru pro udělování ceny Bestia triumphans – Ing. arch. Dany Novotné.

-         upozorňuje na rozpor mezi povinností snížit počet pracovníků a povinností naplnit nová pracoviště v dalších krajích.

-         děkuje Ing. arch. Jiřímu Mrázkovi a pracovníkům územního odborného pracoviště pro střední Čechy v Praze za uspořádání valné hromady v krásné Kutné Hoře.

-         ukládá výkonnému výboru zajistit konání podzimní valné hromady.

 

Závěry byly přijaty jednomyslně.

 

Zapsala: Dagmar Sedláková

-