Závěry Valné hromady Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče konané ve dnech 13. – 15. 11. 2003 v Opočně

 

Valná hromada jednomyslně

 

-         bere na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru;

 

-         schvaluje přijetí nových členů – Mgr. Vlastimila Sochora, Bc. Elišky Nové, Bc. Michala Panáčka, Bc, Šárky Koukalové, Evy Formánkové;

 

-         konstatuje, že po diskusi k předneseným příspěvkům členové považují zřízení památkového úřadu za perspektivní řešení, jak účinněji hájit veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví. Valná hromada proto pokládá za nutné podporovat a sledovat práci pracovní skupiny ze svého středu, která se zaměří na přípravu zákonné úpravy, kterou by byl památkový úřad zřízen. Pracovní skupina bude zřízena výkonným výborem na základě aktivního zájmu členů,a to nejpozději do konce roku 2003.

 

-         ukládá výkonnému výboru vyhodnotit anketu z této valné hromady a zajistit vydání bulletinu s příspěvky a záznamem diskuse;

 

-         ukládá výkonnému výboru zaslat řediteli ú.o.p. v Ústí nad Labem, PhDr. Henigovi dopis a kopii generálnímu řediteli Doc. PhDr. Kotalíkovi a řediteli odboru památkové péče MK ČR Ing. arch. Kaiglovi i ostatním ředitelů ú.o.p., s konstatováním obecné platnosti problémů terénních pracovníků po provedené transformaci veřejné správy, se žádostí o konkrétní řešení a sdělení odpovědi. Valná hromada zmocňuje Výkonný výbor, v případě, že dopis zůstane bez konstruktivní odezvy, zveřejnit tento problém v mediích. Valná hromada v této souvislosti upozorňuje na nutnost upravit Statut NPÚ v bodech, které se po zkušenostech ukazují jako nerealizovatelné;

 

-         ukládá výkonnému výboru využívat nabídky Ing. arch. Kaigla k častějším kontaktům a výměně informací v aktuálních problémech oboru;

 

-         se zavazuje, že prostřednictvím „styčných důstojníků“ poskytne výkonnému výboru statistické údaje, které bude výkonný výbor specifikovat do konce roku 2003, dokládající znásobení agendy a další problémy, které vyplynuly z reformy veřejné správy, a to do 31.1.2004;

 

-         děkuje Mgr. Škulavíkovi za podrobnou informaci o Pamiatkovem úradu Slovenskej republiky, o jeho struktuře a činnosti, děkuje za poskytnuté materiály;

 

-         ukládá výkonnému výboru navazovat další kontakty a spolupráci s kolegy ze Slovenska;

 

-         děkuje Julii Šulcové za zorganizování zasedání valné hromady a exkurzí pod patronací NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích;

 

-         stanovuje konání příští valné hromady na jaře 2004 do Kutné Hory, pod patronací NPÚ, ú.o.p. středních Čech v Praze.

 

Zapsala Ing. arch. Dagmar Sedláková