Závěry valné hromady SPPPP

konané ve dnech 15.5. – 17.5.2003 na Zvíkovském podhradí

 

Valná hromada sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

1)      bere na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru od minulé valné hromady;

2)      bere na vědomí zprávu o stavu členské základny;

3)      schvaluje přijetí nových řádných členů, kterými se stali

Ing. arch. Blanka Tomková

Ing. arch. Jan Straňák

Ing. arch. Zdeněk Chalupa

Ing. Zora Rysová

Ing. arch. Blanka Medová

Ing. arch. Emilie Doležalová

Ing. Zdeňka Mladá

Mgr. Hana Jakůbková

Mgr. Markéta Jančarová

Zuzana Pykalová

Michaela Nováčková

Mgr. Tomáš Wizovský;

4)      schvaluje možnost přijímat za členy profesionální pracovníky památkové péče, zaměstnané u soukromých subjektů, pokud splňují podmínky dané stanovami;

5)      souhlasí se stanoviskem, zpracovaným komisí občanských sdružení k vládnímu návrhu památkového zákona (Parlamentní výtisk č. 1224 z roku 2002);

6)      pověřuje výkonný výbor, aby zaslal všem členům „Teze“ k doplnění a rozpracování. Výkonný výbor zašle teze do 23.5.2003, termín pro doplnění, rozpracování a zpětné zaslání stanoví valná hromada do 6.6.2003. Valná hromada pověřuje výkonný výbor zpracováním konečného znění tezí a jejich zveřejněním a distribucí určeným adresátům;

7)      pověřuje výkonný výbor stálým sledováním legislativních procesů, týkajících se oboru památkové péče;

8)      pověřuje výkonný výbor, aby se spojil se zástupci aktivit kastelánů pro koordinovaný společný postup ke zlepšení podmínek pro další existenci oboru;

9)      pověřuje výkonný výbor, aby informoval kastelány o existenci sdružení profesionálních pracovníků památkové péče a možnosti vstoupit do jeho řad;

10)  schvaluje vyhlášení stávkové pohotovosti a pověřuje výkonný výbor, aby podle vývoje v přípravě reformy veřejných financí a souvisejících předpisů projednal situaci s vedením Národního památkového ústavu a dále koordinoval postup s odborovým svazem pracovníků v kultuře včetně vyhlášení stávky;

11)  pověřuje výkonný výbor, aby s vysvětlením důvodů doporučil všem zaměstnancům NPÚ podpořit aktivně protestní akce proti negativním důsledkům reformy veřejných financí pro obor památkové péče;

12)  vyhlašuje pro příští zasedání valné hromady téma „Památkový úřad“ a vyzývá všechny členy, aby si připravili na toto téma příspěvky s věcnou argumentací;

13)  pověřuje výkonný výbor, aby znovu pozval slovenské kolegy a to jak z Pamiatkového úradu, tak z Ministerstva kultury SR a Památkovej inspekcie;

14)  děkuje pracovníkům územního odborného pracoviště za zajištění valné hromady včetně exkurzí;

15)  svolává podzimní hromadu, jejíž místo konání bude upřesněno (pravděpodobně ve středních nebo ve východních Čechách).

Závěry byly schváleny jednomyslně přítomnými členy. Zapsala D. Sedláková