Závěry valné hromady Sdružení profesionálních pracovníků památkové
péče v Hradci nad Moravicí, 16. -- 18. 5. 2002

 

Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

-         bere na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru za období od valné hromady konané na zámku Sychrově;

-         bere na vědomí informaci o kontrole placení členských příspěvků;

-         bere na vědomí zřízení nové e-mailové adresy SPPPP (**spppp@volny.cz <mailto:spppp@volny.cz) a webové stránky (www.volny.cz/spppp <http://www.volny.cz/spppp);

-         schvaluje přijetí nových řádných členů, kterými se stali

o       Bc**. Miroslav Nový

o       Ing. Irena Blažková

o       Mgr. Hana Konšelová

o       Ing. arch. Vladimíra Paterová

o       Ing. Eva Pulkertová

o       Jarmila Brožová

o       PhDr. Eva Kolářová

o       Ing. Radomír Přibyla

o       Ing. Lubomír Mamula

o       Marek Krejčí;

- vyzývá členy k aktivní účasti v diskusních forech na webové stránce Státního ústavu památkové péče (**www.supp.cz <http://www.supp.cz/>**);

- upozorňuje na rizika spojená s transformací veřejné správy, včetně změn v organizaci odborných institucí, zejména však s přenosem kompetencí na pověřené obce;

- pověřuje výkonný výbor sledováním vývoje právního rámce oboru a dalších souvisejících předpisů a dalších okolností, zejména v souvislosti s transformací veřejné správy;

- pověřuje výkonný výbor vydáním dalšího čísla Bulletinu;

- děkuje Igoru krčmářovi a ostatním pracovníkům Státního památkového ústavu v Ostravě a správy hradů Hradec nad Moravicí a Raduně za reprezentativní uspořádání valné hromady.

 

Příští valná hromada se bude konat na podzim roku 2002 pod patronací Státního památkového ústavu v Plzni (Bečov).

 

Zapsala: Dagmar Sedláková