Ve dnech 10.5 – 12.5.2001 se v krásném Mikulově na jižní Moravě konala valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Na valné hromadě se sešli odborní pracovníci všech státních památkových ústavů, členové z okresních a městských úřadů, i další řádní a mimořádní členové. Jedním z hlavních témat valné hromady byly změny v legislativě, připravovaná konference mezi památkáři a obcí architektů a odraz společenských změn v oboru. To se projevilo i v diskusi s ředitelem odboru památkové péče ministerstva kultury ČR, Ing. arch. Janem Kaiglem, která probíhala po jeho krátké informaci o práci odboru a ministerstva. Druhý den v odborném semináři vedle kvalitních přednášek o konkrétních tématech zazněl i podnětný příspěvek k potenciální diskusi o principech památkové péče dnes, který bude uveřejněn nejen v bulletinu sdružení, ale i ve Zprávách památkové péče. Valná hromada a odborný seminář byly za stále krásného počasí doplněny exkurzí po památkách v Mikulově a jeho nejbližším okolí. Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče přijala závěry, které do příštího zasedání na podzim musí výkonný výbor naplnit.

 

Závěry Valné hromady SPPPP

konané ve dnech 10.5. – 11.5.2001 v Mikulově

 

 

     Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče na základě svého jednání 10. a 11. května 2001 v Mikulově přijala tyto závěry:

 

1)      Valná hromada schvaluje přijetí 10 nových členů.

 

2)      Valná hromada souhlasí na základě písemné žádosti s mimořádným členstvím Ing. arch. Jarmily Beránkové, která již profesionálně nepracuje v památkové péči.

 

3)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby písemně požádal ministra kultury o zaslání paragrafového znění nového zákona o ochraně památkového fondu a památkové péči k připomínkování ještě před jeho předložením vládě a parlamentu ČR.

 

4)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby si písemně vyžádal od MK ČR nebo MV ČR znění navrhované novely zák. č. 20/1987 Sb., a pokusil se formou připomínky do ní uplatnit povinnost závazného stanoviska k demolici nechráněných objektů v území, kde uplatňuje svůj zájem státní památková péče.

 

5)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor sestavením pracovní skupiny, která připraví základní teze dnešní české památkové péče, a rozešle je členům SPPPP k přípravě diskuse na podzimní valné hromadě.

 

6)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor sledováním přípravy konference mezi architekty a památkáři.

 

7)      Valná hromada vyzývá své členy z jižních Čech k publikování případu Kamarýtova domu ve Velešíně, jako varujícího příkladu.

 

8)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby písemně vyzval ministerstvo kultury, aby účinněji vytvářelo podmínky pro aktivní politiku vůči veřejnosti.

 

9)      Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby zmapoval stav občanských sdružení zabývajících se ochranou kulturního dědictví.

 

10)  Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby vyzval ministerstvo kultury ke konkrétnímu řešení závažných problémů v institucionalizaci předmětu ochrany, vzniklých v historii památkové péče.

 

11)  Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby zjistil stav pojednávání nového stavebního zákona a podle situace učinil potřebné kroky ke zlepšení, resp. zachování postavení ochrany památek v tomto předpisu.

 

12)  Valná hromada děkuje Daně Novotné za výborné zajištění konání valné hromady.

 

13)  Valná hromada pověřuje výkonný výbor, aby připravil podzimní valnou hromadu ve dnech 11. a 12. 10. 2001, nejlépe na Sychrově.

 

Zaznamenala Ing. arch. Dagmar Sedláková