Závěry valné hromady Sdružení profesionálních

pracovníků památkové péče

konané ve dnech 5. – 7. 11. 1998 v Rožmberku

 

Valná hromada Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

1)      bere na vědomí zprávu o činnosti výkonného výboru a o hospodaření,

2)      schvaluje přijetí nových členů – Věra Halamíčková, Lucie Holá, Dana Jandová Pavla Matoušková, Olga Nováčková, Anna Novotná, Ladislav Valtr, Valburga Vavřinová, Silviie Viktorová, Jaroslav Volný,

3)      schvaluje zvýšení členského příspěvku na 100,- Kč za rok od roku 1999,

4)      schvaluje delegování Ing. arch. Miloše Solaře do Pražského Gremia místo Miroslava Brožovského, který požádal o uvolnění,

5)      zvolila nový devítičlenný výkonný výbor ve složení Dagmar Sedláková, Alena Černá, Vladislav Razím, Dana Novotná, Mirjam Skoumalová, Martin Šerák, Michaela Glosová, Miroslav Brožovský, Igor Krčmář (viz zápis volební komise),

6)      schvaluje účast SPPPP na udílení ceny Bestia Triumphans a deleguje svou zástupkyni do poroty, Mgr. Martu Procházkovou,

7)      ukládá novému výkonnému výboru sledovat přípravu právních předpisů dotýkajících se zájmů památkové péče a aktivně se účastnit na jejich připomínkování,

8)      ukládá výkonnému výboru splnit úkol zásadního zhodnocení stavu oboru – příčiny, důsledky a východiska – a adresovat ho ministerstvu kultury (tzn. interpretovat zák. č. 20/1987 Sb. z hlediska činností, navrhnout nový optimální organizační řád památkového ústavu a anylyzovat v tomto zorném úhlu dnešní PÚ),

9)      ukládá výkonnému výboru vyzvat MK ČR k diskusi o složení vědecké rady ministra kultury,

10)  připravit příští valnou hromadu v součinnosti s některým památkovým ústavem.

 

 

Zapsala : Sedláková