II.

 

Předkládací zpráva

 

            Ministerstvo kultury předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je naplnění usnesení vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006 k Souhrnné analýze působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků. Tímto usnesením vlády bylo uloženo provést několik změn v zákoně  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se zejména přesunu působnosti orgánů státní památkové péče a úpravy výše sankcí. Jeden z úkolů uložených citovaným usnesením vlády, a sice stanovení lhůty pro písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče do řízení podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., byl již splněn zákonodárnou iniciativou Karlovarského kraje, kterou Ministerstvo kultury podpořilo (jedná se o zákon č. 158/2007 Sb.). Předložený návrh neobsahuje úpravu ukládání sankcí v případě, kdy se správního deliktu dopustí obec, která je současně sídlem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde podle citovaného usnesení vlády bylo uloženo tyto typy řízení převést na krajské úřady. Tato problematika je podle předkladatele natolik obecným problémem týkajícím se celé řady právních vztahů spadajících do  působnosti státní správy vykonávané obecním, resp. krajským úřadem v daném území, a datujícím se již od reformy územně-správního členění a veřejné správy v roce 2000,  že nepovažuje za systémové řešit jej pouze pro dílčí problematiku správních deliktů na úseku státní památkové péče; tento postup byl konzultován i s Ministerstvem vnitra. Navrhovanou novelou zákona se dále provádí několik úprav vyplývajících z dosavadní aplikační praxe a odstraňují se terminologické nepřesnosti vzniklé v důsledku reformy veřejné správy. Navrhovaná právní úprava neobsahuje rekonstrukci sankčních ustanovení ve smyslu koncepce správního trestání, úpravy jsou ryze technické, vyplývající z citovaného usnesení vlády. Vzhledem k tomu, že předkladatel připravuje novou úpravu památkové péče, ponechává komplexní řešení této oblasti na nový právní předpis. Materiál obsahuje rovněž koncept zamýšlené prováděcí vyhlášky k ustanovení § 6a, kterým se zakotvuje nový institut plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón.

 

Návrh zákona byl zaslán k připomínkám všem ministerstvům a dalším povinným připomínkovým místům určeným Legislativními pravidly vlády, a to s termínem pro uplatnění připomínek dle Legislativních pravidel vlády, tj. 20 pracovních dnů ode dne doručení materiálu.

 

Materiál se předkládá vládě.

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení tvoří část IV tohoto materiálu.