Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

Vídeňská 270/60, 639 00 Brno

 

 

 

                                                                                  Vážený pan

                                                                                  Mgr. Václav Jehlička

                                                                                  ministr kultury České republiky

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

 

            ve dnech 16.-17.3.2007 se sešla valná hromada našeho sdružení, na níž jsme diskutovali o aktuálních závažných problémech státní památkové péče v České republice. Valná hromada pověřila výkonný výbor SPPPP, aby se na Vás obrátil s následujícím :

 

 S velkou nadějí jsme přivítali Vaše jmenování do funkce, neboť Vaše první kroky ve funkci ministra i značná zasvěcenost do problematiky památkové péče se zdály být zárukou nastolení jiného trendu ve věci ochrany kulturního dědictví než u Vašich předchůdců. Zejména Vaše osobní angažovanost ve věci záchrany Spolkového domu Trávník v Přerově a otevřené a neodkladné označení viníka pochybení na Ministerstvu kultury ČR nás vedly k přesvědčení, že po letech prázdných proklamací a laciných gest konečně dojde k poctivému hledání cest k naplnění závazků České republiky v oblasti ochrany národního kulturního dědictví.

            Vaše poslední kroky z 16. a 20.března t.r. jsou pro nás proto ve světle výše uvedeného velkým zklamáním. Jsme přesvědčeni, že jmenování JUDr. Františka Mikeše náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví, který bude dle nové organizační struktury MK ČR řídit sekci F, která je tvořena Odborem památkové péče a Odborem movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií ke zlepšení péče státu o kulturní dědictví nejenže nepovede, ale může znamenat její další dramatický propad.

            Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče od svého založení v roce 1990  aktivně vystupuje ve prospěch ochrany národního kulturního dědictví. Protože jeho působnost je celorepubliková, setkalo se s osobou JUDr. Františka Mikeše několikrát, poprvé v roce 1993, bohužel nikdy v pozitivním smyslu. Přibližně od roku 1993 se naše sdružení situací státní památkové péče v okrese Český Krumlov i přímo ve městě Český Krumlov ( MPR je od roku 1992 památkou UNESCO) podrobně zabývalo, a to prostřednictvím vlastních zjištění, posudků a zpráv renomovaných odborníků a institucí, mezi něž patří i zjištění příslušných útvarů Ministerstva kultury České republiky. Ze všech dokumentů vyplývá, že v době, kdy byl JUDr. František Mikeš přednostou Okresního úřadu v Českém Krumlově, došlo k značnému poklesu kvality výkonu státní památkové péče v okrese a městě Český Krumlov. Okresní úřad pod jeho vedením nenaplňoval účel zákona o státní památkové péči, důsledně nevykonával státní stavební dohled při obnově kulturních památek a stanoviska formuloval tak obecně, že nemohla plnit svůj účel. Na základě těchto formálních rozhodnutí  byly realizovány úpravy, které představují znehodnocení architektonického výrazu a poškození autenticity kulturních památek. Nedostatky byly shledány mimořádně závažnými a  z dokumentace je patrné, že byly trvalého charakteru a během následujících let (a následujících kontrol) se prohloubily. Útvar památkové péče byl jako samostatný zrušen, agenda zařazena do odboru hájícího jiné státní zájmy (střet zájmů v jednom odboru) a katastrofální úroveň výkonu státní památkové péče byla dosažena též díky vysoké fluktuaci a nízké kvalifikaci úředníků.

            V době, kdy byl JUDr. František Mikeš starostou města Český Krumlov, byl odpovědný i za stav a zachování Českého Krumlova jako památky UNESCO. Z našich vlastních zjištění i z oficiálních dokumentů vyplývá, že v této době docházelo k ničení hodnot, odstraňování autentických konstrukcí, prvků i částí budov, což bylo dáno mezi jiným i neexistencí obecně závazných regulačních opatření, která jsou v kompetenci města. Na konci loňského roku nově zvolené zastupitelstvo Českého Krumlova již vydalo stavební uzávěru do doby, než bude regulační opatření přijato, ale pro velké množství hodnot je již pozdě.

Jeden příklad za všechny: za alarmující považujeme např. kauzu chystané demolice tzv. Porákova domu, mimořádně urbanisticky cenné a architektonicky kvalitní stavby, které se sice podařilo zabránit, JUDr. Mikeš však proti prohlášení domu za kulturní památku aktivně a zcela zřejmě z hlubokého vnitřního přesvědčení vystupoval. Současné využití Porákova domu ukazuje, jak hluboce se JUDr. Mikeš mýlil. Jeho tehdejší stanovisko je v příkrém rozporu s Vaším postojem v kauze Spolkového domu v Přerově a zejména v příkrém rozporu s funkcí, do které byl od 16.3.2007 JUDr. Mikeš jmenován.

            Jsme informováni, že Památkářská obec českokrumlovská Vám zaslala dne 8.2. 2007 a  15.2.2007 dopisy ke jmenování JUDr. Mikeše náměstkem řídícím státní památkovou péči v České republice ještě před jeho jmenováním. S důvody, pro které Památkářská obec českokrumlovská JUDr. Františka  Mikeše nepovažuje za osobu morálně způsobilou pro takovou funkci, se ztotožňujeme. Některé z dokladů, o které tento názor opíráme, jsou přímo na Ministerstvu kultury České republiky. Námitky vznesené tímto občanským sdružením byly ředitelem sekce ministra kultury v médiích odmítnuty, bohužel však pouze bagatelizujícím odkazem na zcela okrajové důvody bez minimální snahy vypořádat se se zásadními a dobře dokladovanými pochybeními JUDr.Mikeše.

 

            Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás vyzvat, abyste ještě jednou zvážil, zda jmenování JUDr. Mikeše nepovede k dalšímu zhoršení stavu státní památkové péče. Ta je dle našeho názoru v dlouhodobé krizi, kterou umocnily a umocňují nešťastné personální změny posledních let, předchozí nečinnost i dlouhodobá legislativní defenzíva. Vyvedení státní památkové péče z této krize je úkol mimořádně náročný a jsme absolutně přesvědčeni, že JUDr. Mikeš k jeho naplnění nemá žádné předpoklady. Náměstkem sekce kulturního dědictví musí být osoba, která svou minulou činností jasně deklarovala, že chápe obsah pojmu kulturní dědictví i závazky, jež na sebe Česká republika v této oblasti dobrovolně vzala, a je schopna přispět k jejich naplnění pro současnost a zejména budoucnost.

           

            Zároveň si Vám dovolujeme nabídnout svou aktivní pomoc při hledání cest vedoucích k vyvedení státní památkové péče z dlouhodobé stagnace. Vedle faktu, že SPPPP již několik let zastává konzistentní názor na další směřování státní památkové péče, jsou naši členové detailně informováni o celkové i regionální problematice ochrany kulturního dědictví v České republice a svými praktickými zkušenostmi i odbornou erudicí mohou přispět k pojmenování problémů i nastínění cest vedoucích ke skutečné renesanci oboru, který se vlivem velkých chyb nedávné minulosti dostal na okraj společenského zájmu. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni detailně Vás seznámit s minulou činností SPPPP, jeho cíli a spolupracovat s MK ČR při hledání cest vedoucích ze současné slepé uličky.

 

S pozdravem

 

 

                                                                       Ing.arch. Dana Novotná, Ph.D.

                                                                       předsedkyně