Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče

IČO 63112833                                                            Registrace: VSP/1-3918/91-R 3.1.1991

S T A N O V Y

1. Název, sídlo, působnost

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (dále jen „SPPPP“) je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace odborných pracovníků památkové péče Čech, Moravy a Slezska. Organizačním sídlem sdružení je Vídeňská 270/60, Brno-střed, Štýřice, PSČ 639 00. Působnost sdružení se vztahuje na území Čech, Moravy a Slezska.

2. Cíle a poslání SPPPP

Hlavním posláním SPPPP je:

- hájení kulturně historického dědictví Čech, Moravy a Slezska

- ochrana přírody a krajiny

dalšími cíli jsou zejména:

- sdružovat profesionální pracovníky památkové péče

- sjednocovat a prosazovat zájmy oboru památkové péče

- propagovat zájmy a problematiku památkové péče

3. Členství v SPPPP

Členství v SPPPP může být řádné, mimořádné a čestné.

Členství řádné:

- řádným členem SPPPP se stane ten, jehož členství schválila valná hromada,

- řádným členem se může stát ten, kdo profesionálně působí v oblasti památkové péče jeden rok před podáním přihlášky (z této lhůty uděluje výjimku valná hromada),

- řádné členství je spojeno s hlasem rozhodujícím,

- řádní členové SPPPP jsou ve vzájemně rovnoprávném postavení,

- členství v SPPPP zaniká vystoupením, úmrtím a jiným, ve stanovách uvedeným způsobem

- valná hromada může potvrdit další trvání členství řádného člena, který přestal splňovat některou z podmínek řádného členství, pokud tento o potvrzení trvání členství požádá nejpozději do následující valné hromady.

Členství mimořádné:

- mimořádným členem se stane ten, jehož členství schválila valná hromada,

- mimořádný člen nemá právo být volen.

Členství čestné:

- čestným členem se stane ten, jehož členství na základě návrhu výkonného výboru schválila valná hromada, - čestné členství se uděluje s hlasem poradním.

4. Práva a povinnosti členů SPPPP

Mezi základní práva člena SPPPP patří zejména:

- účastnit se valné hromady,

- hlasovat, volit a být volen (omezení při mimořádném a čestném členství viz bod 3),

- kdykoliv vznášet podněty k výkonnému výboru a valné hromadě,

- být pravidelně informován o činnosti výkonného výboru.

Mezi základní povinnosti člena SPPPP patří zejména:

- zachovávat stanovy SPPPP,

- aktivně se podílet na činnosti SPPPP,

- důsledně hájit zájmy oboru památkové péče a dodržovat jeho etiku,

- platit schválené členské příspěvky.

Kdo neplatí členské příspěvky po dobu 5 let, tomu jeho členství v SPPPP zaniká. Při závažném porušení povinností člena SPPPP může výkonný výbor navrhnout valné hromadě vyloučení, s právem člena hájit se před valnou hromadou. S návrhem na vyloučení bude člen seznámen nejméně jeden měsíc předem. Při opakovaném neplnění povinnosti podílet se na činnosti SPPPP a platit členské příspěvky bude člen výkonným výborem písemně upozorněn, a nezjedná-li nápravu do dvou měsíců, jeho členství se považuje za ukončené.

5. Majetek SPPPP

Majetek SPPPP je tvořen zejména:

- zápisným,

- členskými příspěvky,

- subvencemi, dary, odkazy apod.

Majetek SPPPP spravuje výkonný výbor a z výsledků hospodaření se zodpovídá valné hromadě.

6. Organizační uspořádání SPPPP

a) valná hromada,

b) výkonný výbor,

c) kontrolní a revizní komise.

Valná hromada SPPPP

je nejvyšším orgánem a tvoří ji shromáždění členů. Valná hromada se schází nejméně 1x ročně a svolává ji výkonný výbor. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Výkonný výbor musí svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů a vyžadují-li to zájmy a cíle sdružení. O zániku SPPPP je třeba rozhodnout dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.

Do výlučné pravomoci valné hromady patří:

- schvalovat stanovy a jejich změny,

- schvalovat výši zápisného a členských příspěvků,

- schvalovat plán činnosti a hospodaření,

- volit výkonný výbor a kontrolní a revizní komisi,

- rozhodovat o přijetí člena a udělovat výjimku z roční lhůty praxe v oboru,

- rozhodovat o vyloučení člena,

- rozhodovat o zániku SPPPP.

Výkonný výbor SPPPP

volí valná hromada prostou většinou hlasů. Počet členů výkonného výboru je lichý, nejvýše však devět členů; počet členů výkonného výboru určí pro každé volební období valná hromada. Ze svého středu volí členové výkonného výboru předsedu a dva zástupce. Předseda a členové výkonného výboru zastupují SPPPP navenek. Výkonný výbor se schází podle potřeby. Rozhoduje o věcech SPPPP v době, kdy valná hromada nezasedá, (kromě věcí, které jsou svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady). O činnosti výkonného výboru jsou členové průběžně ústně nebo písemně informováni. Volební období výkonného výboru jsou dva roky.

Kontrolní a revizní komise

je tříčlenná, volená valnou hromadou, které se zodpovídá ze své činnosti. Ze svého středu volí její členové předsedu kontrolní a revizní komise. Volební období kontrolní a revizní komise jsou dva roky. Mezi základní činnosti kontrolní a revizní komise patří zejména:

- kontrolovat hospodaření s finančními prostředky SPPPP,

- kontrolovat dodržování stanov SPPPP.

Schváleno valnou hromadou Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče dne 12. prosince 1990. Úpravy provedeny a schváleny valnými hromadami dne 16. října 1992, 4. listopadu 1994, 16. listopadu 1995,   7. listopadu 1996, 12. listopadu 2004, 11. listopadu 2005 a 17.března 2007.